Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara !!

periyava

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara !!

 
With deep regret, we announce the 69th Acharya of Shri Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal attained Siddhi at 9.00 am IST  – Shukla Trayodashi – 28 Feb. 2018 at Shri Kanchi Kamakotii Peetam Shankara Matam, Kanchipuram. 
periyava

 

Please follow and like us: