Announcements


periyava

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara !!

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara !!   With deep regret, we announce the 69th Acharya of Shri Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal attained Siddhi at 9.00 am IST  – Shukla Trayodashi…